turkish sex story – Annem ve Teyzem 01

Share

Teyzemler iki katlý, bahçeli bir evde yaþarlardý. Ben ve annem fýrsat buldukça çocukluðumdan beri hafta sonlarý onlara giderdik. Bu bahsedeceðim gerçek olay ben lise ikinci sýnýftayken geçti baþýmdan. O gün evde ben teyzemin küçük kýzý Gamze, annem ve teyzem yalnýzdýk. Eniþtem þehre inmiþti ve Pazartesi dönecekti. Kahvaltýdan sonra ben vakit öldürmek için bahçede dolaþýyordum. Kafamý kaldýrdýðýmda teyzem ve annemi balkonda gördüm. Hem konuþuyor, hem de çamaþýrlarý tele asýyorlardý. Bulunduðum yer balkonun hemen altýndaydý. Annem ve teyzem çamaþýr almak için her sepete eðildiklerinde.

Giydikleri günlük elbisenin altýndan bembeyaz bacaklarý gözüküyordu. Ben korka korka bakarken birden teyzem öyle bir eðildi ki, içinde külotu yoktu, o kocaman , bembeyaz kýçý ve kýçýnýn arasýndan düzgün týraþ edilmiþ amý ortaya çýkmýþtý. Ben dergilerdekiler dýþýnda ilk kez bir kadýnýn amýný bu kadar yakýndan görüyordum. Sessizce koþup biraz ötedeki çalýlýðýn içine gizlendim. Annemin külotu kýçýnýn yarýklarý arasýna girmiþti. Annemin kýçý daha küçük ama çok daha güzeldi. Her eðiliþinde, beyaz külotu üstünden amýnýn kabarýklýðýný gözler önüne seriyordu. Ýkisinin de uzun hafif toplu bacaklarý vardý.

Ben otuz bir çekmeye baþlayalý iki sene olmuþtu. Skimi çýkartýp, annemle teyzemin bacaklarýna, kýçýna baka baka otuz bir çekmeye baþladým. Hayatýmda ilk kez bu kadar uzaða fýþkýrtmýþtým.

Ertesi sabah erken uyanmýþtým. Aþaðýya mutfaða indiðimde teyzemi yemek yaparken gördüm. Üzerinde ince sabahlýðý vardý. Bana “günaydýn” deyip iþine devam etti. Arkasýnda bir iskemleye oturup, ince sabahlýðý üzerinden gözüken kýçýný ve bacaklarýný seyretmeye koyuldum. Dayanamayýp yanýna gittim, ona çok güzel olduðunu ve onu çok sevdiðimi söyleyip, arkasýndan kucakladým. Dimdik olmuþ sikim tam kýçýnýn yarýðýna boylu boyunca yerleþmiþti. Bana arkasý dönük olarak, benim tam bir erkek olduðumu söyleyip daha önce hiçbir kadýnla yatýp yatmadýðýmý sordu. Hayýr deyip, benim sadece kendisini istediðimi söyledim. Ellerimi yavaþca memelerinin üstüne koydum ve sýkmaya baþladým. Teyzem biraz sonra hafifçe kalçasýný oynatmaya baþladý. O avucuma zor sýðan memelerini hamur yoðurur gibi sýkýyordum.

Baþýmý teyzemin saçlarýna gömmüþ kokusunda boðulacak gibi oluyordum. Belediye otobüsünde bir akþam eve dönerken önüme (mecburen) düþen kýzdan sonra bu ikinci kere bir kadýnýn yumuþak kýçýna sikimi dayamýþtým. Teyzem bana arkasý dönük sabahlýðýný beline kadar sýyýrdý. Yuvarlak bembeyaz kýçý tam önümdeydi. Eðildim kýçýna dokundum öptüm elimi her tarafýnda gezindirdim. Artýk bekleyemezdim pantolonumu indirdim. Teyzemin arkasýna geçip sikimi bacaklarý arasýna yerleþtirip gidip gelmeye baþladým. Devamýný sonra yazacaðým…

Share
Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *