Marathi Kidnapped Sex fuck Story in marathi

Share

anek varShaapurvee kokaN kinaarapaTTeecyaa ekaa gareeb gaavaat bhivaa naavaacaa ek guraakhee mulagaa raahat hotaa. tyaace aaI vaDeel koNa, haa mulagaa koThun aalaa, kasaa aalaa he koNaalaac maaheet navhate. gaavaabaaher rahaaNaarxyaa eka mhaataarxyaa baaIne tyaalaa lahaanaacaa moThaa kelaa. tyaa mhaataareecyaa kaahee gaaI hotyaa. bhivaalaa kaLaayalaa laagalyaapaasun tyaacyaa aajeecyaa gaaI bailaanaa caraayalaa neNe hec tyaace kaama.

aaI vaDilaaMcaa pattaa nasalelyaa bhivaace vay kaay he hee koNaalaa maahit navhate. Bahudaa to 18/19 varShaacaa asaavaa. paN sagaLyaa gaavakarxyaaMce ekamat hotekee haa bhivaa disaayalaa khupac dekhaNaa hotaa. tyaacyaa oThaavar nukateec misaruD phuTat hotee. tyaace kaaLe bhor astavyast vaaDhalele laaMb saDak kes tyaacyaa dekhaNyaa ceharxyaalaa agadee shobhun disat. divasabharacyaa mehanateene tyaace muLacaa majabut baaMdhaa ajun kaNakhar hovun haat paay caaMgale majabut v Caatee piLadaar jhaalee hotee. satat unhaat raahilyaamuLe tyaace ceharaa v aMg raapalele hote taree muLacaa tyaacaa gaur varN kaahee lapat nase.

tyaa kaaLaatalyaa rivaajaanusaar kamarelaa laMgoTee v varatee aakhuD ughaDee baMDee ghaalun tyaacyaa Dauladaar caaleene kadhee kaaLee bhivaa gaavaat aiTeet phiraayalaa jaaI tevhaa sarvaaMce lakSh vedhun gheI. gaavaatalyaa mulee, lagn jhaalelyaa taraNyaa baayakaa, madhyamavayeen baayakaa itakec kaay mhaataarxyaa kotaarxyaahee bhivaakaDe vaLun vaLun pahaat, viSheshatH tyaacyaa kamarekhaalee samoracyaa baajulaa phugat caalalelyaa laMgoTeekaDe. nirikShar v niraagas bhivaalaa maatr yaacaa kaaheec pattaa navhataa, asataa taree tyaalaa yaatale kaaheec kaLaayace naahee itakaa to niraagas hotaa.

bhivaacyaa gaavaavar ekaa nabaabaace raajy hote. raajy mhaNaje kaay ek paaNyaat baaMdhalelaa ek samudree killaa hotaa v tyaacyaa aajubaajucee muThabhar gaave itapatac tyaa nabaabaace raajy. haa sulataan hotaa ek turkastaanee hashabee. turkastaanaatun aalelaa ek mogalaaMcaa saradaar mohime saaThee kokaNaat utaralaa v mokyaacyaa jaagevar ek abhedya killaa baaMdhun aajubaajucyaa rayatevar raajy karu laagalaa. ek divas saradaaraacaa sulataan jhaalaa. sadhyaacyaa nabaabaacyaa baapaane briTeesh saiMnyaalaa maraaThyaaMcyaa viruddhacyaa moheemet madat kelee hotee. mhaNun to briTeeshaaMcaa mitr jhaalaa v don caar gaave ajun tyaacyaa raajyaat joDun sulataan banun raahilaa. yaa nabaabaacyaa mRutyunaMtar tyaacaa dhaakaTaa bhaau haa sadhyaacaa sulataan raajya karu laagalaa.

mogalaaMcyaa rivaajaapramaaNe yaa nabaabaacaa moThaa janaanakhaanaa hotaa. moThyaa nabaabaacyaa don begamaa v navyaa nabaabaacyaa don ashaa caar begamaa tyaa janaanakhaanyaavar raajy karat. yaa janaanakhaanaalaa surakShaa det sultaanaacyaa marjeetale hashabee ‘hijaDe’. he Cakke khaas aaphriketun aalele asat. atishay krur v paataaLayaMtree asalele he tRuteeyapaMthee nabaabaacyaa aiyaasheecee kaaLajee ghet. yaat janaanakhaanaacee kaaLajee aaleec. tyaaMnaa sarvatr saMcaar karaayalaa paravaanagee asalyaane aatalyaa goTaatalyaa anek baatamyaa tyaaMnaa asalyaamuLe begamaa tar tyaaMnaa ghaabaratac, paN nabaabaalaahee te muTheet Thevun asat. tyaacyaa kruratecyaa anek aakhkhaayeekaaMmuLe gaavaatale lok tar tyaaMnaa phaarac ghaabarun asat.

nabaabaacyaa sarvaat dhaakaTyaa begamene ticyaa janaanakhaanaacyaa pramukh hijaDyaalaa gaavaatun ek mulagaa janaanakhaanaacyaa kaamaasaaThee dharun aaNaayacee aaj~jyaa dilee. to hashabee hijaDaa shodha karat govogaavee phirat shevaTee bhivaacyaa gaavaat aalaa.

saayaMkaaL hovun aMdhaar paDaayalaa laagalaa hotaa. bhivaa tyaacyaa gaaIMnaa ghevun ramat gamat gharaalaa paratat hotaa. tyaacyaa dyaanee manee nasataa acaanak to kaaLaa kabhinn hashabee tyaacyaasamor ubhaa raahilaa. tyaane ekaa jhaTakyaat bhivaacee maanaguT pakaDalee v ekaa phaDakyaane tyaacyaa musakyaa baaMdhalyaa. bhivaalaa tyaane tyaacyaa shakteeshaalee haataat ucalun ghetale v tyaacyaa ghoDyaavar ghaalun haatapaayahee baaMdhun Taakale v ghoDyaalaa Taac dilee.

bhiteene tharathar kaapaNaaraa bhivaa bicaaraa kaaheec pratikaar karu shakalaa naahee. saMdhyaakaaLacyaa veLee aajubaajulaa kaNeec navhate bicaarxyaa bhivaalaa madat karaayalaa.

to hijaDaa bhivaalaa ghoDyaavar ghaalun saraL nabaabaacyaa killyaavar daakhal jhaalaa. tyaalaa kuThehee saMcaaraalaa paravaanagee asalyaane, agadee janaanakhaanaahee tyaalaa majjaav nasalyaane to taDak CoTyaa begamecyaa mahaalaat daakhal jhaalaa. begamecyaa daaseekaDe bhivaace gaThaDe tyaane havaalee kele v to nighun gelaa. tee daasee DoLe baaMdhalelyaa bhivaalaa dhaakaTyaa begamecyaa aatalyaa ekaa gupt kholeet ghevun gelee.

gupt mahaalaace daar baMd karun tyaa daaseene bhivaace haatapaay soDale. tyaacyaa ceharxyaavar toMD v DoLe baaMdhalelaa rumaal kaaDhalaa tase bhedaralelyaa, ghaabaralelyaa bhivaacaa dekhaNaa ceharaa ticyaa najarelaa aalaa. bhivaacyaa najares begamecyaa teen daasyaa paDalyaa. tyaa tyaacyaakaDe utsukatene paahat tyaalaa tinahee dishene nyaahaLat hotyaa. tyaatalyaa ekaa daaseene phideephidee hasat tyaacaa laMgoT kuravaaLat tyaace cuMban ghyaayalaa suravaat kelee. paN dusareene tilaa daTaavale v begamasaahebaacyaa ghushshyaacee aaThavaN karun dilee tashee tee bhivaapaasun naailaajaane dur jhaalee.

tyaalaa tyaa koThaDeet ekaTyaalaa Thevun baaherun kaDee ghaalun tyaa sagaLyaa begamelaa baatamee dyaayalaa nighun gelyaa.

hee dhaakaTee begam iraaNacee hotee v phakt 20 varShaacee hotee. atishay suMdar asalelee hee begam sulatanaacee sarvaat laaDakee hotee. ticaa nabaabaashee nikaah hovun 4/5 varShe jhaalee hotee. nabaabaacyaa caar begamaa v baaheracee laphaDee, yaamuLe to hallee yaa begamecyaa vaaTelaa jematem 10/15 divasaatun ek divas yaayacaa. baakeecyaaMnaa tar tyaace darshan mahinaa don mahine hot nase.

taruN begam uMc, v uphaaDyaacyaa baaMdhyaacee hotee. sulataan hallee tilaa biCaanyaat samaadhaan devu shakat nase. tyaamuLe muLacee atishay kaamuk asalelyaa tyaa streecyaa manaacee v shareeraacee atishay tagamag hot hotee. tee ajubaajucyaa mahaalaat neeT paaheele, tevhaa ticyaa lakShaat aale kee sagaLyaa begamaaMnee taruN mule guptapaNe yaa kaamaalaa Thevalee aahet. pratyek begamene hijaDyaaMcyaa madateene aapaapalee soy karun ghetalee hotee.

yaa begamenehee pramukh hijaDyaacyaa madateene ticaa kaT racalaa hotaa. tee ticyaa mahalaat basun daasee kaay ‘baatamee’ dete yaacee don divasaapaasun vaaT pahaat hotee. itakaa usheer jhaalaa mhaNun tee khar tar ciDalelee hotee. tine najarene "aaj kaay jhaale?" asaa prashn kelaa. paN hasat aalelyaa daaseeMnaa paahun tilaa tyaaMnee n saaMgataa uttar miLaale.

ticee aavaDatee daasee tyaa mulaacyaa suMdaratece rasabhareet varNan karu laagataac begamecyaa toMDaavar haasy umaTale. ticee Caatee joraat dhaDadhaDaayalaa laagalee v ticee goree kaayaa aarakt jhaalee.

daaseene tilaa jevhaa saaMgeetale kee to bicaaraa mulagaa kitee dekhaNaa v phaarac bhoLaa bhaabaDaa aahe tasec tyaace kaumaary ajun abaadhit asaave ase vaaTate, he aikun begamane ticyaa maaMDyaa ekaamekaavar coLaayalaa suravaat kelee he tyaa caaNaakSh daaseecyaa najaretun suTale naahee.

begamane tyaa daaseelaa pharmaavale"jaa tyaa mulaalaa maajhyaakaDe ghevun ye. tyaalaa aaNalyaavar lagec tyaacyaasaaThee caaMgale jevaN ghevun ye. tyaa bicaarxyaalaa bhuk laagalee asel."

tee mukhya daasee tyaa mulaalaa aaNaayalaa tyaa gupt daalanaat parat gelee. daar ughaDun tine kaDee laavun ghetalee. bhivaa bicaaraa ekaa koparxyaat basun guDhagyaat khaalee maan ghaalun raDat hotaa. tyaa daaseelaa aalele paahun to bhedarun ticyaakaDe paahu laagalaa. mukhy daasee puDhe jhaalee. tine bhivaalaa javaL ghetalaa v tyaace ceharxyaavarun vaahaNaare ashroo pusale. "he bagh mulaa tu ghaabaru nako. tujhe te bhikaaraDe divas aataa saMpale. CoTyaa begamene tulaa aapalaa gulaam banavaayace Tharavale aahe. tulaa ticee sevaa karaayalaa miLel. tulaa paisaa aDakaa kasaleec kamatarataa bhaasaNaar naahee. tulaa phakt ticyaashee v aamacyaashee neeT vaagaayalaa, v aamace aikaayalaa laagel. tasec ithe kaay caalate tyaacee vaacyataa tu kuThehee kele naahees tar tujhaa ikaDe vyavastheet nibhaav laagel."

bhivaane tyaa daaseece aikun maan Dolaavalee. aataa yethun jivaMtapaNee suTakaa naahee he samajaNyaa itakee akkal tyaalaa aalee hotee. naahee aikale tar ekatar he lok aapalyaalaa maarun Taakateel kiMvaa tyaaMcyaa kaaLakoThaDeet khitapat raahaayalaa laagel hehee tyaalaa kaLat hote.

daaseene ishaaraa karun tyaalaa ticyaa maage yaayalaa saaMgeetale. bhivaa aaj~jyaadhaarakaasaarakhaa ticyaamaagun ekaa aruMd aMdhaarxyaa boLaatun nimuTapaNe caalu laagalaa. tyaa boLaapuDhe ek daalan laagale. yethe anek paleete peTavalele hote. tyaa ujeDaat tithale vaibhav disat hote. tyaane aayuShyaat prathamac atishay aishaa aaraamaasaaThee banavalele te daalan pahaataac bhivaa agadee cakeet jhaalaa. tyaat koNeec navhate. daaseene tyaalaa begamecyaa aMtHpuraat nele v daar laavun ghetale.

bhivaalaa paahun begam khush jhaalyaasaarakhee disalee. tyaacaa kovaLaa ceharaa, taruN piLadaar shareer paahun tilaa aanaMd jhaalelaa ticyaa ceharxyaavar daaseelaa spaShT disalaa. tice DoLe visphaarale v ceharxyaavar smit jhaLakale.

begamece shayanayaan baaheracyaa daalanaapekShaa kiteetaree paT aalishaan hote. tyaakaDe paahun tyaacee najarac phiralee. paN tyaacee begamekaDe paahataanaa phaarac vaaIt sthitee jhaalee. bhivaa begamekaDe vismayaane pahaatc raahilaa. ase sauMdary tyaane tyaacyaa CoTyaa aayuShyaat paaheelele navhate. tyaacyaasamor ek maDamesaarakhee goree paan uMc atishay suMdar ceharxyaacee, laaMb piMgaT kes suTe soDalelee, reshamee bharajaree vastraaMnee lyaayalelee, daaginyaaMnee maDhalelee ek rubaabadaar visheetalee stree ubhee hotee.

tyaane tyaacyaa gaavaat ekadaa ekaa gorxyaa saahebaa barobar tyaacee goree maDam paahilee hotee. paN tyaacyaasamoracee stree kiteetaree paTeenee suMdar hotee. daalanaat lapalapatyaa paleetyaaMcyaa prakaashaat tyaa streece hiravyaa raMgaace DoLe ticyaa aMgaavaracyaa hirxyaapramaaNe camakat hote. tee tyaacyaakaDe paahat hasalee tase tice CoTe saphed daat camakale.

tine tyaacyaa bhovatee phirat ek pheree maaralee v daaseekaDe samaadhaanaane paahat maan Dolaavalee. bhivaalaa n samajaNaarxyaa bhaaShet tine daaseelaa kaaheetaree saaMgeetale. daaseene kujabujat tyaacyaa kaanaata saaMgeetale, "begamasaahebaa tujhyaavar khush aahe. tilaa tu aavaDalaas!"

begam tyaacyaa javaL aalee v tine tyaacyaa agadee javaLun parat ek pradakShiNaa maaralee v parat daaseelaa aaj~jyaa dilee.

hukumaanusaar daasee tyaacaa haat dharun aatalyaa baajulaa asalelyaa nhaaNeegharaat nele v tithalyaa caaMdeecyaa aasanaavat bhivaalaa basaayalaa saaMgeetale. bhivaacyaa aMgaavarace kapaDe tine orabaaDun kaaDhale v shejaareel taaMbyaacyaa ghaMgaaLaat asalelyaa kaDhat paaNyaane tyaalaa snaan ghaatale.

ekaa vastraane tyaace aMg v kes pusun kapaDe n ghaalataa tyaalaa baaher calaNyaacaa ishaaraa kelaa. to laajat haataane tyaacaa guhyabhaag jhaakat baaher nighaalaa. daaseene tyaacaa haat jhaTakun baajulaa kelaa v tyaalaa najarenec ishaaraa kelaa.

begam ekaa aasanaavar basun tyaalaa ticyaa moThyaa hiravyaa DoLyaanee pahaat hotee. caalataanaa bhivaace suptaavasthetale khaalatee paDalele liMg halat hote. begamecee najar tithe khiLalee. to ticyaasamor aalaa tasaa tine tyaacaa haat dharalaa v ticyaa shejaaracyaa aasanaavar basavalaa v maraaTheet vicaarale. "tujhe naav kaay?"

tilaa maraaThee yete he aikun bhivaa camakalaa. "bhivaa." tyaacyaa ghashaatun jematem shabd phuTalaa.

"bhivaa tulaa bhuk laagalee?" bhivaacyaa poTaat bhukecaa DoMb usaLalaa hotaa. tyaane joraajoraane hokaaraarthee maan halavalee.

begamene daaseelaa jevaN aaNaayalaa saaMgeetale. daasee jaayalaa vaLalee tase begamene,"aajaapaasun bhivaa maajhaa gulaam aahe. phakt maajhaa! kaLale? tyaalaa koNeehee itaraanee traas dilelaa malaa caalaNaar naahee."

‘jee begamasaahebaa" mhaNat daasee mujaraa karun gelee.

"bhivaa tu ajeebaat ghaabaru nakos. aajapaasun tu maajhyaa mahaalaat raahasheel. tu mee saaMgeen te aikales tar tujhe bhale hoil. paN aikale naahees tar mee tulaa tyaa hijaDyaaMcyaa havaalee karen." tine puDhe kaahee n bolataa tyaacyaakaDe kaThor mudrene paahile.

hijaDyaace naav kaaDhataac bhivaacyaa shareeraatun bhiteecee ek lahar uThalee. paN to kaahee bolalaa naahee.

taruN begamecaa ceharaa parat saumy jhaalaa. tine uThun bhivaacaa haat dharun ubhe kele. bhivaacyaa aMgaavar ajunahee paaNyaace theMb camakat hote v kesaatun paaNee Thibakat hote. baajulaa paDalelyaa vastr haataat ghevun tine bhivaacyaa aMgaavarace te theMb alagad Tipaayalaa suravaat kelee.

bhivaacyaa shareeraavar ekahee kes navhataa. tyaace nitaL nirogee shareeraalaa aMghoLeenaMtarahee ek Caan puruShee vaas yet hotaa. begemene naakapuDyaa phulavat to vaas Caateet bharun ghetalaa. tyaace kes pusaayalaa tine tyaalaa ticyaa javaL oDhalaa tase bhivaalaa tine laavalelyaa uMcee attaraacaa vaas aalaa. ticyaa tyaacyaa paaTheevar asalelyaa haataacee ub tyaalaa jaaNavalee.

kes pusun jhaalyaavar begamecaa haat paaTheevarun sarakat tyaacyaa kullyaavar aalaa. tithe nasalele paaNee pusat begamene puDhe tyaacyaa liMgaavar vastr phiravaayalaa suravaat kelee. niraagas bhivaalaa ajunahee lajjeshivaay kaaheec dusaree bhaavanaa navhatee. tyaace naram v aakhaDalele liMg varun khaalun pusun, tine tyaace aMDakoSh ticyaa dusarxyaa haataat ghetale v halakec daabale. begamecyaa haataatale vastr khaalee gaLale v tine tyaace liMg haataacyaa muTheet ghetale. supt asunahee ticyaa muTheecyaa caar aMguLe baaher aalele te kovaLe liMg haataat ghetaac begamacyaa shareeraatun ek lahar uThalee.

bhivaacyaa nakaLat tyaace liMg taaTharale.

begamecyaa uraatalee dhaDdhaD vaaDhalee. ticaa shvaas joraat caalaayalaa laagalaa. tice moThe DoLe ajunahee visphaarale. kasaabasaa tine ticyaa kaamuk bhaavanaaMnaa aavar ghaalat tine tyaace liMg soDale v tee tyaalaa daMDaane pakaDun tee tyaacyaakaDe paahu laagalee.

begamece camakate hirave DoLe, tice lakhaakaNaare hire, daagadaagine, daMDaavar jaaNavaNaaree ticyaa shareeraacee dhag, tyaane kadhee n anubhavalelaa ticyaa aMgaacaa maadak vaas, yaane bhivaa bhaaraavalaa v jaNu maMtramugdh hovun ticyaakaDe pahaatac raahilaa. aaj tyaacyaa shariraat kaahee vegaLeec bhaavanaa niramaaN hot hotee v tyaace shareer tharatharat hote. tyaalaa jaaNavat hote kee tyaace liMg sujale hote tar goTyaa aakrasalyaa hotyaa.

baaheracyaa daravaajyaavaracyaa TakaTakeene tyaa doghaaMnaa bhaan aale.

"jaa daar ughaD." begamene saaMgeetale. bhivaane kaDee kaaDhun daar ughaDale. teen daasyaa annaane bharalele thaaLe ghevun aat aalyaa. ekeene khaalee gaaleecyaavar ek reshamee vastr paaMgharale, tyaavar haataatalyaa thaaLyaa Thevalyaa v vaakun mujaraa karun tyaa nighun gelyaa. bhivaane n saaMgataa svatHhun daar daar baMd karun tyaalaa kaDee ghaatalee v begamekaDe paahile.

puDhe caalu……………

Share
Posted in Uncategorized
Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *